Nyhed

Ny stormfond skal hjælpe alle ramte lystbådehavne

De mange skader efter stormfloden i oktober 2023 har sat de berørte havne i en økonomiske knibe. Samtidig står Danmark med en del lukningstruede havne. Det kan vi ikke være tjent med, for havnene er vigtige, ikke kun for sejlere. Restauranter, butikker og almindelige borgere, som har deres virke eller gang på havnene, vil blive berørt.

Hesnæs Havn efter stormen
Hesnæs Havn efter stormen.

Ingen hjælp fra staten
Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende er på den såkaldte negativliste, så de udløser ingen hjælp fra Naturskaderådet. Havne, som har en brandforsikring, kan være dækket, hvis det forsikrede ligger udenfor selve kaj- og havneanlægget. Vi så f.eks. i Bøgeskov havn et havnekontor, som var brandforsikret. Men det var opført på en bro og derfor dækkede forsikringen ikke.

Kommunale havne på finansloven
Der er i finansloven for 2024 oprettet en stormflodspulje til genopretning i hårdt ramte kommuner på 125 millioner kroner. Der er mulighed for dækning af op til 25 pct. af udgifterne til genopretning. Der oprettes herudover en lånepulje for at understøtte, at kommuner med en lavere likviditet også har mulighed for at anvende stormflodspuljen. Selv med denne hjælp, står kommunerne tilbage med kæmpe rgeninger.

Ingen hjælp til private havne
Private havne har ingen steder at gå hen, og må selv finde midlerne til genopbygning af havnene. På Hesnæs Havn anslås det, at udgifterne kan løbe op 20 - 25 millioner kroner og Mommark Marina regner med ca 10 millioner kroner.

Åben invitation
MarinaGuide har taget initiativ til at etablere en fond, som skal hjælpe havnene med kontante midler.
Vi har allerede købt domænet stormfonden.dk og inviterer nu havne, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger til at deltage i arbejdet med at få penge skudt ind i fonden.

Ring til Karin Meulengrath på tlf 21 72 32 11 eller send en mail til [email protected], hvis du vil hjælpe.

 

MarinaGuide ApS driver portalerne Havnefogeder.dk, MarinaGuide.dk og udgiver havneavisen MarinaNews

Tilbage